BANNER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการภาวะวิกฤตเพื่อรองรับปรากฏการณ์ New Normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด ประกาศผู้ชนะ