แนวปฏตการเบกงบแผนดน 63

 

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการของออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณรายจ่ายของโครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 จากงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น เปลี่ยนเป็น งบเงินอุดหนุน แล้วนั้น

ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบ ดังนี้

รายละเอียดแนวปฏิบัติ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum