วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชมคณะกรรมการฝายการเงน 82563 ๒๐๐๘๑๖ 16

ประชมคณะกรรมการฝายการเงน 82563 ๒๐๐๘๑๖ 8

ประชมคณะกรรมการฝายการเงน 82563 ๒๐๐๘๑๖ 15

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum