เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย , นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมกาเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 19106 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วยคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คกก 2.เรงรด 72563 ๒๐๐๘๑๖

 

โดยการประชุมในวันนี้ เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายการงบลงทุน , การติดตามการเบิกจ่ายเงินขอกันไว้เบิกจ่ายข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , รายงานความคืบหน้ารายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมไปถึงการหารือร่วมกับสำนักวิทยบริการเกี่ยวกับระบบโอนงบประมาณของหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

คกก 5.เรงรด 72563 ๒๐๐๘๑๖

คกก 16.เรงรด 72563 ๒๐๐๘๑๖

คกก 11.เรงรด 72563 ๒๐๐๘๑๖

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum