กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และครั้งที่ 4/2563 , ครั้งที่ 5/2563 , ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม และวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม

29763 ๒๐๐๘๐๕ 19

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

29763 ๒๐๐๘๐๕ 8

ประชมคณะกรรมการพจารณารายจายเงนรายได

29763 ๒๐๐๘๐๕ 7

29763 ๒๐๐๘๐๕ 12

 

คลิก รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum