กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจากเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยของทุกหน่วยงานแล้ว ยังได้เปิดให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับระบบงบประมาณ Web portal ที่ผ่านมา และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบงบประมาณอีกด้วย

ประชมคณะกรรมการเรงรดฯ ครงท 663 9763 ๒๐๐ 6

ประชมคณะกรรมการเรงรดฯ ครงท 663 9763 ๒๐๐ประชมคณะกรรมการเรงรดฯ ครงท 663 9763 ๒๐๐ 3

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum