กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม Video Conference มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยนางอรวรรณ ชยางกูร เป็นประธานในที่ประชุมผ่านระบบ Video Conferenceประชมคณะกรรมการฝายการเงนฯ ครงท 7638763

ประชมคณะกรรมการฝายการเงนฯ ครงท 7638763 3

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum