ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะทำงานกองนโยบายและแผน ได้ร่วมประชุมเพื่อทบทวน (ร่าง) แผนการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) สำหรับเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และประชุมพิจารณางบประมาณเงินรายได้สะสม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยัลย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชม คกก 24.ภาวะวกฤตเงนรายไดสะสม ๒๐๐๗๑๙

ประชม คกก 7.ภาวะวกฤตเงนรายไดสะสม ๒๐๐๗๑๙

ประชม คกก 30.ภาวะวกฤตเงนรายไดสะสม ๒๐๐๗๑๙

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum