กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยนางอรวรรณ ชยางกูร เป็นประธานในที่ประชุมผ่านระบบ Video Conference

 

ประชมคณะกรรมการการเงน 62563 ๒๐๐๖๑๕ 0003

ประชมคณะกรรมการการเงน 62563 ๒๐๐๖๑๕ 0008

ประชมคณะกรรมการการเงน 62563 ๒๐๐๖๑๕ 0009

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum