ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย, ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการด้านแหล่งน้ำชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต โดยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ส่วนราชการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางให้เกิดประสิทธิภาพ

 

ประชมคณะทำงานกลนกรองแผนงานโครงการฯ ศ 15

ประชมคณะทำงานกลนกรองแผนงานโครงการฯ ศ 14

ประชมคณะทำงานกลนกรองแผนงานโครงการฯ ศ 2

ประชมคณะกรรมการกลนกรองแผนฟนฟ ๒๐๐๖๐ 1

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum