กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและพิจารณาโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ากิจการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม

 

42992

 

42993

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum