กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการและบุคลากรผ่านระบบ Video Conference

 

คกก.เรงรด 42563 ๒๐๐๕๐๗ 0001

คกก.เรงรด 42563 ๒๐๐๕๐๗ 0004

คกก.เรงรด 42563 ๒๐๐๕๐๗ 0015

คกก.เรงรด 42563 ๒๐๐๕๐๗ 0007

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum