กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย นางอรวรรณ ชยางกูร เป็นประธานในที่ประชุมผ่านระบบ Video Conference

63953

63957

63955

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum