กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณางบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุม

47040

63543

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum