ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัยนางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2565 ต่อคณะกรรมการฝ่ายนโยบายวิชาการและวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

63090

63097

63088

 63090

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum