ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย และบุคลกรกองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ (19106) ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อชี้แจงบุคลากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ชแจงคำอธบายตวชวด 2 ม.ค.62 ๒๐๐๓๓๑ 0002

ชแจงคำอธบายตวชวด 2 ม.ค.62 ๒๐๐๓๓๑ 0003

ชแจงคำอธบายตวชวด 2 ม.ค.62 ๒๐๐๓๓๑ 0005

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum