ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย, นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , งานการเงิน บัญชี และรายได้ และงานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงระบบงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาการใช้งานระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชมระบบงบประมาณ 27 2 63 ๒๐๐๓๐๖ 0005

ประชมระบบงบประมาณ 27 2 63 ๒๐๐๓๐๖ 0004

ประชมระบบงบประมาณ 27 2 63 ๒๐๐๓๐๖ 0003

ประชมระบบงบประมาณ 27 2 63 ๒๐๐๓๐๖ 0002

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum