กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการและบุคลากร โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

 

ประชมเรงรด ครงท263 ๒๐๐๒๒๔ 0004

ประชมเรงรด ครงท263 ๒๐๐๓๓๑ 0007

ประชมเรงรด ครงท263 ๒๐๐๒๒๔ 0003

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum