กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.มานพ ชาชิโย รองประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการและบุคลากร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน พ.ศ.2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประชมคณะกรรมการฝายยทธศาสตร 12563 ๒๐๐๒๒๔ 000 3

ประชมคณะกรรมการฝายยทธศาสตร 12563 ๒๐๐๒๒๔ 000 2

ประชมคณะกรรมการฝายยทธศาสตร 12563 ๒๐๐๒๒๔ 000 4

ประชมคณะกรรมการฝายยทธศาสตร 12563 ๒๐๐๒๒๔ 000 7