ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565" โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต

 

นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี กล่าวว่า “สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของตามภารกิจของสำนักงานฯ มีความครบถ้วนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการทบทวนแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ขึ้น โดยกำหนดให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การดำเนินงานหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปสังเคราะห์เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการของ สนง.อธิการบดี รวมถึงเป็นโอกาสให้บุคลากรจากทั้ง 3 กอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย” 

 LOGOPKRU

1

2

3

4

5

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum