cats

 

องค์ความรู้ เรื่อง 9 เกร็ดความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผล

          1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย (รายงานไตรมาส ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่การจัดการความรู้ของบุคลากรในกองนโยบายและแผนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

          3. เพื่อนำองค์ความรู้ของบุคลากรที่ผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ สู่การเผยแพร่ให้องค์กร หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์

 

 

คลิกอ่าน รายละเอียด