ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย , นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 419 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

26873

16417

S 64839733

26995

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum