นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรงานงบประมาณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการจัดทำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยกับบุคลากรจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แลกเปลยนตนทนตอหนวยกบ มรภ 11.สราษ ๒๐๐๘๐๕

แลกเปลยนตนทนตอหนวยกบ มรภ 17.สราษ ๒๐๐๘๐๕

แลกเปลยนตนทนตอหนวยกบ มรภ 14.สราษ ๒๐๐๘๐๕

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum