เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรกองนโยบายและแผนทุกกลุ่มงาน ได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 3 และ 4 อีกทั้งได้ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยแนวทางการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ สำหรับเตรียมประกาศใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ทำ edpexแผนกองทบทวนประกาศ ๒๐๐๗๑๙

ทำ edpexแผนกองทบทวนประกาศ ๒๐๐๗๑๙ 5

ทำ edpexแผนกองทบทวนประกาศ ๒๐๐๗๑๙ 12

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum