เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน (เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

DSCF3955

DSCF3932

DSCF3961

ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย บรรยายในหัวข้อ “ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย เพื่อรองรับปรากฏการณ์ New Normal”, นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนายราชพฤกษ์ แนมไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย และชี้แจงแบบฟอร์มการเขียนโครงการและตรวจความถูกต้องของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ อีกทั้งชี้แจงแบบฟอร์มโครงการที่มีการปรับปรุงใหม่สำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 

DSCF3914

ประชมชแจงจดทำแผนปฏบตฯ ป 64 ๒๐๐๖๑๕ 0021

ประชมชแจงจดทำแผนปฏบตฯ ป 64 ๒๐๐๖๑๕ 0060

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum