ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย, นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน บุคลากรกองนโยบายและแผน ผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงรายและเอียดโครงการ และพิจารณาปรับลดงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคใต้

ประชม video conference Reinventing 17 ม.ค.63 ๒๐๐๓๑๗ 0003

ประชม video conference Reinventing 17 ม.ค.63 ๒๐๐๓๑๗ 0004

ประชม video conference Reinventing 17 ม.ค.63 ๒๐๐๓๑๗ 0002

ประชม video conference Reinventing 17 ม.ค.63 ๒๐๐๓๑๗ 0005

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum