ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย, นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายละเอียดประกอบคำของบประมาณโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสุดดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

ประชมโครงการReinventing University System ๒๐๐๒๒๔ 0003

ประชมโครงการReinventing University System ๒๐๐๒๒๔ 0006

ประชมโครงการReinventing University System ๒๐๐๒๒๔ 0004

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum