กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบพลางก่อน (เพิ่มเติม) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย, นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมชี้แจงการจัดทำแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณพลางก่อนเพิ่มเติม ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

 

ประชมชแจงหลกเกณฑและเงอนไขการใชจ 0

ประชมชแจงหลกเกณฑและเงอนไขการใชจ

ประชมชแจงหลกเกณฑและเงอนไขการใชจ 1

ประชมชแจงหลกเกณฑและเงอนไขการใชจ 10

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum