เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (วาระแรก พ.ศ. 2563-2565) ณ กะทะทอง กอล์ฟ และรีสอร์ท สปา ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า

         “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2559–2574 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากบริบทสังคมในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี รวมถึงแนวโน้มการแข่งขันทางด้านการศึกษาทุกระดับ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่ง ที่บุคลากรทุกภาคส่วน  ทุกระดับ ได้ร่วมกันระดมความคิดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยในอีก 20 ปี ข้างหน้า เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามภารกิจ ให้บรรลุ ผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา  ประชาชน และสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในฐานะสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

ผศ.ดร.ดวงรัตน์  โกยกิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย กล่าวว่า

         “การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์ SWOT และเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2564-2583 โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคต ประกอบกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และที่สำคัญเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)

 

 MG 5049

 

 MG 4962

 

 MG 5023

 

 MG 4995

 

 MG 4855

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum