กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมกองโยบายและแผน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกะตะ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดย มี ผศ.วิไล พิณโยภรณ์ ประธานคณะกรรมการ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ) และบุคลากรประจำกองฯ เพื่อชี้แจง รายงานผลการดำเนินงานระดับกอง ติดตามงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และการชี้แจงภาระงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน 

 MG 4819

 MG 4814

 MG 4818

 MG 4815

 MG 4813

 MG 4816

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum