ปรัชญา

นโยบายและยุทธวิธี ชี้นำมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

ร่วมกันกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินภารกิจและ ติดตามผลงานของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. ประสานงานจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน
  2. ปรับปรุงระบบงบประมาณ
  3. รวบรวมข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
  4. เสนอแนะเพื่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของสถาบัน