ACTION PLAN กองนโยบายและแผน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  4. การจัดการความรู้
 
ประชุม / อบรม / สัมมนา ดูทั้งหมด
กิจกรรม ดูทั้งหมด
©2020 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต