Action Plan กองนโยบายและแผน ประจำเดือนกันยายน 2564
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. เอกสารเผยแพร่
  3. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  4. การจัดการความรู้
 
ประชุม / อบรม / สัมมนา ดูทั้งหมด
กิจกรรม ดูทั้งหมด
©2020 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต