กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร
ประกาศแนวทางการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum