การประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน (เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการด้านแหล่งน้ำชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน)
 
  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum