http://plan.pkru.ac.th
หน้าแรก เกี่ยวกับกองนโยบายและแผน บุคลากร
หน้าแรก 
เกี่ยวกับกองนโยบายและแผน 
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากร 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
งานงบประมาณ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
แผนดำเนินงาน 
KM 
แบบฟอร์ม 
เอกสาร 
กิจกรรม 
คลังภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม    
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
แบบฟอร์ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนดำเนินงานประจำเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม    
เอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม    
ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และพัสดุ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557
 
จัดอบรม "เทคนิคบริการสู่ความเป็นเลิศ"
 

รายละเอียดเพิ่มเติม